Vladár Autósiskola

Tájékoztató

Képzőszerv: #Adatkezelési tájékoztató;

KAV adatvédelmi tájékoztató: https://vizsgakozpont.hu/adatvedelem

KAV Információátadási Szabályzata:https://vizsgakozpont.hu/uploads/2023/dokumentumok/18_2023_ix.06._informacioatadasi_szabalyzat.pdf

#Fogyasztóvédelmi szervek

Képzési díjak: http://www.vladar.hu/arak  . A tandíj befizetése 2 módon történhet: készpénzes befizetés az ügyfélfogadó irodában, vagy banki átutalás a TAKARÉKBANK-nál vezetett vállalkozói folyószámlára (számlaszám: 62800307-11037747-00000000) .  

A gyakorlati képzés tandíj változás jogát fenntartjuk. 

KATEGÓRIÁS TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: https://vizsgakozpont.hu/tudastar/kategorias-tantervi-es-vizsgakovetelmenyek

Vállalkozási Feltételek - Általános Szerződési feltételek /tájékoztató/

A képzőszerv megnevezése, címe: 

Vladár Péter ev. / VladárAutósiskola/

Székhely: Eger, Galagonyás u. 1/a

  Telephely:Eger, Mátyás király u. 35.I/5

   www.vladar.hu

   vladar.autosiskola@gmail.com

Cégforma:  Egyéni vállalkozás

Nyilvántartási szám:  1409725

Képzési engedély száma:    EM/KC/NS/A/374/1/2010

FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:B/2020/001543

Kategóriák:  B, AM, A1,A2,A

Iskolavezető:  Vladár Péter   11541

 e-mail cím : vladar.autosiskola@gmail.com

telefonszám: 70/285-9910

Ügyfélfogadás rendje: 

Ügyfélfogadó címe:   Eger Mátyás király u. 35.I/5

Ügyfélfogadás időpontja: hétköznap:hétfő: 13:00-16:00 óra; szerda: 13:00-16 óra; péntek: 13:00-15:00

Telefonszám: 06/20-314-2152; 70/360-2136

Oktatási helyszínek címei: 

Elméleti oktatás helyszínei:  

 • Eger,Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
 • Eger, Eszterházy K. K. Egyetem
 • Eger, Mátyás kir. u. 35.
 • Eger, Neumann János Szakiskola 

Járműkezelés tanpálya: Eger, Nagylapos

Vezetési gyakorlat :  Eger, Heves Megye /országúti vezetésnél/

Választható gépjárműtípusok:  Tájékoztatóban leírtak szerint

Képzési kategóriák:

 Moped-vezető (AM)

Motorkerékpár vezető (A1; A2; A) 

Személygépkocsi vezető (B) 

Együtt tartható tanfolyamok: (AM;A1;A2;A;B)  

TARTALOMJEGYZÉK

 

Fogalom meghatározások. 3

Szolgáltatás igénybevételének feltételei 3

Személyes adatok és felhasználásuk. 3

Tanfolyamra való felvétel módja, szükséges okiratok. 3

Beiratkozás. 4

Képzési formák az elméleti anyag oktatásnál: 4

Képzési formák a gyakorlati oktatásnál 4

Oktatás, pótfoglalkozások és vizsgák fizetési rendje. 4

Kötelező óraszámok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon. 5

Az oktatási idő, pótórák, hiányzások pótlása, korrepetálás. 5

Részvételi előírások. 5

Vezetési gyakorlat 6

A vizsgák. 6

A vizsgák letételére előírt határidők. 6

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei 7

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei 7

A gyakorlati vizsgák. 7

Vizsgadíjak. 8

Egyes tantárgyak foglalkozásai és vizsgakötelezettség alóli felmentések

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: 8

A Vöröskeresztes igazolás bemutatása: 8

Rendkívüli Pályaalkalmassági Vizsgálat (PÁV) 9

Jogosítvány átvétele. 9

A Tanuló jogai és kötelezettségei 9

A képzőszerv jogai és kötelezettségei 9

A Tanuló áthelyezése, Képzési igazolás. 10

A képzés felügyeletét ellátó  hatóság címe. 10

Kedves Leendő Tanulók!

 

Köszöntjük abból az alkalomból, hogy a Vladár Autósiskola járművezetői tanfolyamára jelentkezik. Iskolánk ezzel a tájékoztatóval megpróbál Önnek segítséget nyújtani az elméleti, a gyakorlati, az egészségügyi oktatással, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos kérdések eligazodásában.

Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásunkkal. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Tájékoztatót, amely a megkötendő szerződés melléklete és minden fontos információt tartalmaz. Alkalmazásának a célja, hogy az Autósiskola  és a vele képzési szerződést kötött tanulók tekintetében meghatározza a  képzésének feltételeit.

Fogalom meghatározások

Vladár Autósiskola: a jelen Tájékoztató tekintetében  Vladár Péter,az  Autósiskolát működtető egyéni vállalkozó.

Tanuló: a Vladár Péter ev-val felnőttképzési jogviszonyban álló személy, aki a Vladár Autósiskola/ képzési szolgáltatását igénybe veszi

Szerződés: a Vladár Autósiskola és a Tanulók közötti felnőttképzési szerződés, és annak valamennyi melléklete

Szolgáltatás tárgya :A Tanuló a Vladár Autósiskolával megkötött szerződés alapján, a l engedélyezett kategóriás gépjárművezetői képzés.

Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Tanuló a képzést  adatainak megadásával,  az elméleti valamint gyakorlati képzés díjának megfizetésével végezheti el. A Tanuló hozzájárul az adatainak kezeléséhez, tárolásához és továbbításához az Adatvédelmi szabályoknak megfelelően. A megadott adatok valódiságáért, illetve a helytelen, téves adatok megadásából származó károkért a Vladár Autósiskola nem vállal felelősséget. A Tanuló köteles az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul, legkésőbb tizenöt napon belül értesíteni a Vladár Autósiskolát.

Személyes adatok és felhasználásuk

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A szolgáltatás igénybevételéhez a Tanulónak személyes adatokat kell megadnia, illetve jóvá kell hagynia adatainak rögzítését. A következő személyes adatait kérhetjük: neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakcíme, értesítési címe, telefonszáma és e-mail címe, személyazonosító okmányának adatai, valamint a választott szolgáltatástól függően járművezetői igazolványának, illetve vezetői (járművezetői) engedélyének adatai, továbbá alapfokú iskolai végzettségének, egészségügyi alkalmasságának (ideértve PÁV fokozat), vizsgaigazolásának, járművezetéstől eltiltásának, okmányai visszavonásának, utánképzési kötelezettségre vonatkozó, továbbá vezetési jártasság igazolására-, tanfolyammentes (új) vizsgára kötelezésének adatai, esetleges kényszergyógyítás, vagy kényszergyógykezelés ténye, valamint soron kívüli egészségi alkalmassági igazolásának, illetve rendkívül pályaalkalmassági vizsgálatának adatai.

A Vladár Autósiskola az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján a képzőszerv köteles a Tanuló képzés elvégzésével kapcsolatos adatait a KAV számára továbbítani.

 Tanfolyamra való felvétel módja, szükséges okiratok

Általános tudnivalók

A járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt az Autósiskolának a Tanulóval a teljes képzési szolgáltatásra irányuló írásbeli szerződést  kell kötnie. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

A tanfolyamra való jelentkezés a "Jelentkezési lap" kitöltésével történik az Autósiskola irodájában.

A tanfolyamra az jelentkezhet, aki legalább 8 általános iskolai bizonyítványát bemutatja, és a hitelesített másolatot csatolja a jelentkezési laphoz (kivéve a nemzeti kategóriáknál).

Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a KAV által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

A gépjárművezetői egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a 13/1992 (KHVM) rendelet értelmében a háziorvos végzi el. Előírt minimális egészségügyi és PÁV vizsgálatok: AM keteria- orvosi alkalmassági nem kell; A1; A2; A; B - 1. csoport orvosi alkalmassági 

A kitöltött  adatok alapján és az Ön  nyilatkozata alapján ellenőrizzük, hogy  megfelel-e a beiskolázási feltételeknek.

A képzőszerv a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés időpontjában- az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján- megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg.

A vizsgára bocsátás feltételeit részletesen a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet tartalmazza. A tanfolyamra az vehető fel, aki a fenti feltételeknek megfelel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül meghatározott életkort betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, továbbá megfelel a 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 1.§, 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.  

A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló közúti járművezetői tanfolyamra az vehető fel,  valamint elméleti vizsgát az tehet:

 • aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges, törvényben meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, továbbá
 • megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a külön jogszabályokban meghatározott egészségi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.
 • a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte. Az alapfokú iskolai végzettség megszerzését a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon igazolta.
 • nem áll utánképzési kötelezettség alatt   
 • közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas.

I. Életkori feltételek

 • 14. életév az „AM” kategóriába tartozó jármű vezetésére.
 • 16. életév az „A2” alkategóriába tartozó gépjármű,vezetésére.
 • 17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
 • 18. életév az „A2” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
 • 24. életév az „A” kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére.
 • 20. életév: A kategória motorkerékpár legalább 2 éves A2 kategóriás vezetési gyakorlattal.

Az ismertetett életkorok naptári nap szerint a gyakorlati vizsgákra vonatkoznak. Tanfolyamra az életkor betöltése előtt 6 hónappal lehet felvételt nyerni. Elméleti vizsgára három hónappal előbb bocsátható képzésben résztvevő.

Motoros képzés esetén feltétel a közlekedésbiztonsági alkalmasság, mindenki saját felelősségére vesz részt a képzésben.

Beiratkozás

Szükséges:

 • Az előírt életkor betöltése
 • Személyi igazolvány, lakcímigazoló, TAJ kártya, adókártya
 • Elméleti tandíj költsége
 • Magyar állampolgárság, vagy magyarországi lakóhely (regisztrációs kártyával együtt)
 • Ha már van jogosítvány, akkor annak bemutatása, másolata
 • Orvosi alkalmassági igazolás.
 • alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum (min.8 általánosról szóló bizonyítvány, eredetiben)

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a KAV részére az alábbiakban meghatározott módon:

• személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

• az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti példányával, ennek hiányában közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,

• külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, vagy olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági  igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki. 

Képzési formák az elméleti anyag oktatásnál:

 • Normál: hetente két délután;
 • Intenzív: Tanítás hetente több (3,4) alkalommal. Elsősorban a nyári hónapokra koncentrálva, az iskola nyári szünet idejére.
 • Hétvégei: Szombati oktatási rend a teljes elméleti tanulmányi időn keresztül, alkalmazkodva a felnőtt tanulni vágyók igényeihez;

Képzési formák a gyakorlati oktatásnál

 • Normál: hetente két alkalom; Gyors:   hetente 3-5 alkalommal

Oktatás, pótfoglalkozások és vizsgák fizetési rendje

A kötelező órák és pótórák befizetése csak az autósiskola pénztárába (Eger, Mátyás király u. 35. I/5), vagy átutalással  történhet. A képzés díját  a járulékos költségeket, az esetleges pótórák díját a felnőttképzési szerződés melléklete tartalmazza .

A vezetési gyakorlati óradíj a tanfolyam indulásától számítva  3 hónapig érvényes.

Ezt követő időszakban a vezetési gyakorlati óradíj (pótóradíj) változásának jogát a Vladár Autósiskola     fenntartja. Az iskola az esetleges árváltozást az ügyfélfogadóban  kifüggeszti és honlapján www.vladar.hu megjeleníti , valamint a gyakorlati képzésben az adott időszakban résztvevőkkel, a képzés folyamán  szóban is közli.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben saját elhatározásából a tanfolyamot abbahagyja, úgy a befizetett, de igénybe nem vett gyakorlati órák díját visszaigényelheti. Az elméleti tanfolyamra vonatkozó díj visszaigénylését csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha egyetlen elméleti foglalkozáson sem vett részt.

 Kötelező óraszámok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatási; a vezetési gyakorlat alapoktatási és főoktatási részekből tevődik össze.

A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási részét valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után lehet megkezdeni.

Motoros kategóriáknál a  vezetési gyakorlat tantárgy főoktatási része csak a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg.

 
Kategória Alapismeretek Elméleti és Bü tantárgyak Járművezetési gyakorlat
Σ óra  K Je Szü F1-2 Mu Σ óra A F F/v F/o F/h F/é F/k M (km)
A1 22 X X X - - - 16 6 10 8 2 - - - 240
A1 (érvényes B kategóriával) 3 X X X - - - 2 1 1 1 - - - - 30
A (A1 alkategóriát megszerzését követő 2 éven belül) 22 X X X - - - 16 6 10 8 2       240
A (A1 alkategóriát megszerzését követő 2 éven túl) 3 X X X - - - 10 4 6 4 2       150
A (betöltött 24. életév és nem rendelkezik legalább 2 éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel) 22 X X X - - - 26 10 16 11 5       390
B 28 X X X - - - 29 9 20 14 4 - 2 - 580

 Jelmagyarázat

K = Közlekedési alapismeretek
Je = Járművezetés elmélete
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Bü = Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
F 1-2 = F 1-2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás
A = alapoktatás
F = főoktatás
F/v = városi vezetés
F/o = országúti vezetés
F/h = hegyvidéki vezetés
F/h = hegyvidéki vezetés
F/é = éjszakai vezetés
F/k = vezetés könnyű terepen

 
A tantermi képzésben résztvevő elméleti oktatásnál a kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányozhat. Az óraszámok 10%- nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Amennyiben a képzésben résztvevő valamelyik előírt kötelező óráról hiányzik, úgy a pótfoglalkozáson kell megjelennie. Az elméleti pótfoglalkozások időpontjáról a kirendeltség vezető ad felvilágosítást. Amennyiben a képzésben résztvevő pótfoglalkozáson nem jelenik meg, úgy vizsgára sem bocsátható.  
Az e-learning képzés esetén a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 16. melléklet II. bekezdés az irányadó. 
A járművezető-képző tanfolyamok tantárgyaira előírt kötelező óraszámok a képzésben résztvevő számára kötelező minimumot jelentik. 

Az oktatási idő, pótórák, hiányzások pótlása, korrepetálás

A járművezető-képző tanfolyamok tantárgyaira előírt kötelező óraszámok a képzésben résztvevő számára kötelező minimumot jelentik. A képzésben résztvevő elméleti oktatásnál a kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányozhat. Az óraszámok 10%- nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Amennyiben a képzésben résztvevő valamelyik előírt kötelező óráról hiányzik, úgy a pótfoglalkozáson kell megjelennie. Az elméleti pótfoglalkozások időpontjáról a kirendeltség vezető ad felvilágosítást. Amennyiben a képzésben résztvevő pótfoglalkozáson nem jelenik meg, úgy vizsgára sem bocsátható. 

 • Az alapismeretek oktatása során a tanfolyami csoportnak naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4x45 perc), ami legfeljebb 4 tanóra „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” foglalkozással (4x50 perc) egészíthető ki;
 • a vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható;
 • a főoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni;
 • az elméleti tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 45 perc;
 • a gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 50 perc;
 • az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani;
 • két tanóra egybevonható, az oktatási idő ez esetben 1 óra 40 perc. Utána min. 10 perc szünetet kell tartani.
 • a pótórákra, a kötelező órákra vonatkozó szabályok érvényesek. Pótóra igényelhető az ügyfélfogadóban, valamint a gyakorlati képzést folytató oktatónál is.
 • Az elméleti oktatásról való hiányzás ingyenesen pótolható a következő elméleti tanfolyam azonos foglalkozásán.
 • Ingyenes korrepetálás  megoldási módjai:
  • ha a Tanulónak már van KRESZ vizsgája, de a gyakorlati oktatás során nyilvánvalóvá lesz, hogy az elméleti  tudása hiányos, vagy többszöri próbálkozásra se sikerült az elméleti vizsgája akkor ismét részt  vehet az elméleti oktatáson;
  • a gyakorlati oktatási szakaszban „megfigyelőként”  beülhet más Tanuló gyakorlati óráján a gépkocsiba a másik Tanuló beleegyezésével.
  • az ügyfélfogadóban elhelyezett számítógépeken futó oktató- ill. vizsga szimulációs programok használatával az ügyfélfogadási időben bármikor

Tanulónak a levezetett tan-és vizsgaórákat, a pótórákat és pótvizsga órákat minden óra elején és végén aláírásával kell igazolni. Az órák levezetése kötelező.

Az alapórák díja a választott program szerint alakul, de a sikertelen vizsgák utáni pótórák díjából kedvezmény nem érvényesíthető.

Az e-learning képzés esetén a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 16. melléklet II. bekezdés az irányadó. E-learning tanfolyam esetén a tananyaghoz való hozzáférés ideje 60 óra, mely a képzés megkezdésétől számítva 90 napon keresztül érhető el. Amennyiben az alaphozzáférés ideje alatt nem sikerül elvégezni a tanfolyamot, póthozzáférés vásárolható. 

 Részvételi előírások

A Tanulók számára a tantervi óraszámok szerinti tanórákon való részvétel, valamint az előírt feladatok igazolt teljesítése kötelező. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés nem adható.

A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan Tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített Tanulók felkészítésében a képzőszerv a Tanulóval kötött külön megállapodás szerint közreműködik.

Az oktatás során a járművön a Tanuló, a szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. Ezeken kívül - a Tanuló hozzájárulásával - jelen lehetnek még a szakoktató jelöltek és a megfigyelő Tanulók is.

 Vezetési gyakorlat

    A tanuló választhat az iskolánál foglalkoztatott típusok közül.

A Tanulónak lehetősége van arra, hogy saját maga biztosítsa a járművet, amin tanulni kíván. Ebben az esetben az általa biztosított járműnek meg kell felelnie az adott kategória számára előírt követelményeknek. A Tanuló tanfolyam kezdetén írásban nyilatkozik arról, ha saját járművet biztosít magának, amelyért az oktatás során a Tanuló a felelős, a járműben bekövetkező károkért anyagi felelősséget is vállal.

     Oktató bevonása a szerződéses teljesítésébe 

Az Autósiskola feladata és lehetősége, hogy a szerződés teljesítéséhez – a jelen Tájékoztatóban (ászf-ben) az Oktatóra vonatkozóan megállapítottkötelezettségeket és feltételeket figyelembe véve és betartva –  közreműködő Vállalkozó Oktatót ajánljon fel. A iskola felel azért, hogy a személyes közreműködőjeként eljáró személy(ek) folyamatosan megfeleljen(ek) a feladatvégzéssel kapcsolatosan  meghatározott és egyéb jogszabályi feltételeknek.  

A gyakorlati képzéshez választható gépjármű típusok:

         Renault Scenic, Renault Kadjar, Hunday Accent, Opel Corsa, Skoda Fabia, Toyota Yaris, Hynday Gets, Honda Jazz, VW. Polo

A Tanulónak minden vezetési gyakorlati órán és vizsgákon magánál kell tartani az alábbiakat:

 • érvényes személyazonosságát igazoló okmány,lakcímkártya,
 • amennyiben már van, akkor a meglévő érvényes vezetői engedély.

Az oktató a képzésben résztvevővel külön egyeztetett váltási helyeken várják a hallgatókat, illetve fejezik be az oktatást. Az útvonal kijelölése az oktató feladata, melyet a tantervi követelmények figyelembevételével személyre szólóan határoz meg.Vezetés oktatás váltási helye és ideje az oktatóval való egyeztetés alapján lehetséges.

A vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a KAV által hitelesített vezetési karton jogosít, melyet a szakoktató oktatás közben köteles magánál tartani és a Tanulóval aláírattatni.

A "Vezetési gyakorlat" tantárgy feladatainak teljesítése csak abban az esetben igazolható, ha a Tanuló a tantervi óraszámnak megfelelő időtartamot ténylegesen járművezetéssel töltötte.

A vezetési órát lemondani, legkésőbb a vezetést megelőző nap 1800-ig lehet. A vezetési órától való távolmaradást (ha a  lemondás időben nem történik meg) csak orvosi igazolás ellenében, vagy különösen indokolt esetben fogadjuk el. Ezek  hiányában a Tanuló köteles kiállási díjat fizetni, ami a mindenkori pótóra-díj .

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatásakor a tanuló  az alábbi  felszerelésekről köteles gondoskodni:

 • bukósisak,
 • szemüveg ( a bukósisak kialakításától függően),
 • protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki, protektoros kesztyű
 • magas szárú, zárt cipő vagy csizma.

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatásakor a képzőszerv az alábbi  felszerelésekről köteles gondoskodni:

 • elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, számozott tanulómellény,
 • az oktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolat fenntartásához szükséges adó-vevő készülék.

 A vizsgák

KAV Vizsgaszabályzata az alábbi linken elérhető: https://vizsgakozpont.hu/uploads/2023/dokumentumok/vizsgaztatas_rendje_es_ugyvitele_kokeny_0824_alairt.pdf

A vizsgák helyét és időpontját a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) jelöli ki. A Tanuló a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül fizetheti meg.  A vizsga időpontját és helyszínét a KAV határozza meg. A vizsgán vezetőképes állapotban, kell megjelenni. A vizsgán a személyazonosságot érvényes személyazonosító okmánnyal kell igazolni, illetve - ha van – a vezetői engedélyt (járművezetői igazolványt) be kell mutatni. A vezetői engedélynek érvényesnek kell lenni. Elméleti pótvizsgára a KAV-nál lehet jelentkezni.

A vizsgatárgyra vonatkozó vizsgakötelezettség teljesítése alól felmentést - kérelemre - megfelelő képesítés, végzettség esetén a KAV ad.

Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

A vizsgán meg nem jelenés:  A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását – legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a Vizsgaközpontnak személyesen vagy írásban bejelenti.

Mentesítés a pótvizsgadíj megfizetése alól Amennyiben a vizsgázó önhibáján kívül elmulasztja a számára előzetesen kiírt vizsgaidőpontot, postai úton, írásban, vagy személyesen igazolási kérelmet terjeszthet elő a Vizsgaközpont felé. A kérelemben elő kell adni azon körülményeket, amelyek az önhiba hiányát valószínűsítik, továbbá csatolni kell a kérelemben előadottak alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat, így például orvosi igazolást vagy keresőképtelen állományba vételről szóló igazolást. Az előbbiek hiányában a kérelem elkésettnek minősül, az utóbb nem pótolható, így a vizsgázót pótvizsgadíj megfizetése alól mentesíteni nem lehet. Az igazolási kérelmet az elmulasztott vizsga napjától vagy amennyiben a kérelem benyújtása akadályba ütközik, az akadály megszűnésétől számított 8 naptári napon belül lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. A határidő elmulasztása miatt méltányossági kérelemnek nincs helye. Az elmulasztott vizsga díja nem igényelhető vissza. Az igazolási kérelem és annak melléklete abban az esetben alkalmas a kérelem pozitív elbírálására, amennyiben az határidőn belül feladásra került, valamint alkalmas az önhiba hiányának hitelt érdemlő alátámasztására. Az igazolási kérelmet a Vizsgaközpont azon szervezeti egységénél kell benyújtani, amely szervezeti egység előtt a mulasztás történt. Az igazolási kérelem elbírálása tárgyában a Vizsgaközpont azon szervezeti egysége jár el, amely a kérelemmel igazolni kívánt vizsgaesemény kiírásáért felelős. A kérelem pozitív elbírálás esetén a vizsgázó újbóli vizsgadíjfizetés nélkül, díjmentesen tehet pótvizsgát egy jövőbeli időpontban ugyanazon vizsgatárgyakból, amelyekből a mulasztás napján vizsgázott volna. Pozitívan elbírált igazolási kérelemmel sem lehet a képesítés megszerzésére rendelkezésre álló időtartamot túllépni, továbbá a jogszabályban meghatározott tanfolyam érvényességi idő sem hosszabbodik meg. A pozitívan elbírált igazolási kérelem alapján kiírt díjmentes pótvizsga elmulasztása esetén újabb igazolási kérelemnek helye nincs. 

A vizsgák letételére előírt határidők

 • A 24/2005 GKM rendelet határozza meg.
 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • A vizsgák letételére előírt határidő számításánál az első sikeres elméleti vizsga időpontjaként annak a vizsgának az időpontját kell tekinteni, amelyen a  Tanuló először tett sikeres közlekedési alapismeretek (elméleti)  vizsgát.
 • Az egyes kategóriákhoz tartozó gyakorlati vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni.
 • Amennyiben a Tanuló nem tette le sikeresen az egyes kategóriákhoz tartozó összes vizsgát az előírt határidőkön belül, az adott kategóriához tartozó  valamennyi vizsga érvényét veszti.  Ezt követően a járművezetésre jogosító okmányok megszerzéséhez előírt vizsga csak a meghatározott feltételek ismételt teljesítése után tehető.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. 

Szóban vizsgázhat az, aki a magyar nyelvet nem érti, illetve egészségügyi okból írásra képtelen, és erre a hatóságtól, kérelemre engedélyt kapott.

A KAV-tól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács (a tolmácsot a KAV az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki) közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,

b) az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.

c) Az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát 

kategória

tantárgy

kérdések száma

összpont

megfelelés pontszáma

B

KRESZ

55

75

65

A, A2, A

KRESZ

55

75

65

AM

KRESZ

25

35

30

Vizsga helye: Eger Kossuth L u. 26.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte, vagy annak elvégzése alól mentesült,
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte,
 • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül - a „K” kategóriás jármű vezetője kivételével - a külön jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb.
 • megfelel a 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 1.§, 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek. 

Az elméleti alapvizsgaigény bejelentése : A képző szerv az elméleti vizsgaigényét a Bizonylati album szerinti nyomtatványon jelenti be a vizsgaközpontnak. A képző szerv a vizsgaigény jelentéssel együtt átadja a megfelelően kitöltött, a szükséges igazolásokkal (tanfolyam elvégzése, felmentés, egészségi alkalmassági vélemény stb.) ellátott és felszerelt jelentkezési lapot. A vizsga helyét és időpontját a vizsgaközpont jelöli ki, amelyet a vizsgajelentés másolati példányán, a vizsgázók személyi anyagának ellenőrzését követően igazol vissza. A vizsgára jelentéssel a képző szerv kötelezettséget vállal arra, hogy a tanuló elméleti képzése a vizsgáig hiánytalanul megtörténik, egyben igazolja, hogy a vizsgázó a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel.

A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes, ezen időtartam alatt az összes vizsgát be kell fejezni, ellenkező esetben a meglévő vizsgák érvényüket vesztik.  

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • a külön jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható,
 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a a vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá
 • a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét  elvégezte;
 • megfelel a 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 1.§, 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek. 
 • Motoros kategóriák esetén forgalmi vizsga sikeres járműkezelési, illetőleg rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető.

A gyakorlati vizsgák

 1. Járműkezelési vizsga
 • A vizsga ideje 20 perc („A”, „A2,”A1”), „AM” kategóriában 15 perc.
 • Vizsga helye: Eger – Nagylapos / tanpálya

A járműkezelési és a rutin alapvizsgaigény jelentése:A járműkezelési vagy a rutinvizsga-igényét a képző szerv a Bizonylati album szerinti nyomtatványon jelenti a vizsgaközpontnak. A vizsga helyét és időpontját a vizsgaközpont jelöli ki, amelyet a vizsgajelentés másolati példányán, a szakoktató jelentése esetén a vezetési kartonon igazol vissza. Az első járműkezelési vagy rutin vizsgára jelentéssel a képző szerv, illetőleg a szakoktató egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgázó részére a vizsga napjáig biztosítja a kötelezően előírt órák levezetését - kivéve a tanfolyammentes vizsga esetét -, egyben igazolja, hogy a vizsgázó a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel.

2.Forgalmi vizsga,

 • Vizsga ideje 60 perc „B” ketegória esetén, „A”, „A2”,”A1” kategóriánál 50 perc, „AM” kategóriánál 20 perc. (ez a közúton vezetéssel eltöltött időt jelenti)
 • Sikertelen vizsga esetén leghamarabb a vizsga napjától számított negyedik munkanapon lehet pótvizsgát tenni.
 • Öt sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni.
 • A járműkezelési, és forgalmi vizsga alatt a járművön csak a Tanuló, a Vizsgabiztos, a szakoktató, a vizsgázást ellenőrző személy(ek) és a Vizsgabiztos foglalhat helyet.
 • A járművezetőket a Közlekedési Alkalmassági Viszgaközpont vizsgabiztosa vizsgáztatja.
 • A vizsgák helyét és időpontját, továbbá a vizsgahellyé minősített településeken a forgalmi vizsgák kiindulási helyét és időpontját a felügyelet jelöli ki.
 • A vizsgákra jelentéssel a képző szerv, illetőleg a Szakoktató egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Tanuló részére biztosította a vizsga napjáig a kötelezően előírt óraszámok levezetését, a vizsgadíj befizetésre került, és a Tanuló a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel.
 • Vezetési foglalkozásokra, vizsgákra vigye magával személyi igazolványát és ha már van valamilyen jogosítvány a birtokában, akkor azt is.
 • A megbeszélt és lejelentett vizsgát utólag már nem lehet lemondani és módosítani, de ha vizsgára képtelen állapotban van Közlekedési Alkalmassági Viszgaközpont  3300 Eger, Kossuth L. u. 26. szám  alatt kérheti a vizsga felfüggesztését, illetve elhalasztását.
 • Akit az iskolavezető a 24/2005 GKM rendelet  alapján mentesített a foglalkozáson való részvétel alól, a felügyelet - megfelelő képesítés esetén - mentesíti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól.
 • Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három nap eltelte után tehet újabb vizsgát.
 • A sikertelen, vagy a Tanuló bármely hibájából meghiúsult vizsga utáni vizsga, pótvizsgának minősül.

A forgalmi alapvizsgaigény jelentése : A forgalmi vizsgaigényt a képző szerv a Bizonylati album szerinti nyomtatványon jelenti a vizsgaközpontnak. A vizsga helyét és időpontját a vizsgaközpont jelöli ki, amelyet a vizsgajelentés másolati példányán, a szakoktató jelentése esetén a vezetési kartonon igazol vissza. Az első forgalmi vizsgára jelentéssel a képző szerv kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgázó részére a vizsga napjáig biztosítja a kötelezően előírt és feladatonként meghatározott tanórák és menettávolság levezetését - kivéve a tanfolyammentes vizsga esetét -, egyben igazolja, hogy a vizsgázó a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel. 

Vizsgára jelentés egyes tanfolyam-, illetve vizsgamentességi esetekben:  Azoknál a vizsgáknál, ahol nincs előírva elméleti és/vagy gyakorlati tanfolyami, illetve vizsgakötelezettség, a szükséges igazolásokkal ellátott és felszerelt jelentkezési lapot (felmentés, egészségi alkalmassági vélemény stb.) a vizsgázó első vizsgára jelentésekor (jelentkezésekor) kell átadni. A vizsgázó személyes jelentkezése esetén a vizsgára bocsátás feltételeit a vizsgaközpont azonnal ellenőrzi, és ha ezek hiánytalanul megvannak, a vizsga helyét és időpontját meghatározza, és erről a vizsgázót azonnal, írásban tájékoztatja. Hiányosság esetén a vizsgaközpont a vizsgázót hiánypótlásra szólítja fel.

Vizsgadíjak

MOPED kategória- Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgadíj

Közúti elsősegélynyújtási ismeretek

15 500 .- Ft

Elmélet

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4.600.- Ft

közlekedési ismeretek

gépkocsi vezetés elmélete

Gyakorlat

járműkezelés, (rutin + biztonsági ell. és üzemeltetés)

3.600.- Ft

Forgalom

3.600.- Ft

 

 

A,  A2,   A - Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgadíj

Közúti elsősegélynyújtási ismeretek

15 500 .- Ft

Elmélet

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4.600.- Ft

közlekedési ismeretek

gépkocsi vezetés elmélete

Gyakorlat

járműkezelés, (rutin + biztonsági ell. és üzemeltetés)

4.700.- Ft

Forgalom

11.000.- Ft

 

 

B kategória  - Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgadíj

Közúti elsősegélynyújtási ismeretek

15 500 .- Ft

Elmélet

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4.600.- Ft

közlekedési ismeretek

gépkocsi vezetés elmélete

Gyakorlat

 

 

Forgalom

11.000.- Ft

 
 • A vizsgadíj befizetése minden vizsgatárgy előtt külön-külön történik a Közlekedési Alkalmassági Viszgaközponthoz.
 • Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni csak a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet. A Közlekedési Alkalmassági Viszgaközpont  felé befizetett gyakorlati-pótvizsgadíjak (járműkezelési-, forgalmi-vizsga) nem tartalmazzák az oktatók vizsga-órájának díját, tehát a gyakorlati pótvizsgák díja : vizsgadíj +gyakorlati óradíj.
 • Ha a Tanuló a vizsgán nem jelenik meg  újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetésével tehet.
 • Az elméleti, illetőleg a gyakorlati vizsga megszervezését a képzőszerv térítésmentesen biztosítja.

A vizsgát a Vizsgabiztos köteles felfüggeszteni, ha a Tanuló:

 • a személyazonossága tekintetében a Vizsgabiztost megtévesztette,
 • a vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt jelent meg,
 • a Vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny átadásával vagy ígéretével,
 • illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
 Egyes tantárgyak foglalkozásai és vizsgakötelezettség alóli felmentések, a 24/2005. GKM rendelet alapján:
Az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” alkategória esetében vizsgakötelezettség alóli mentesítés nem kezdeményezhető. 
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:  az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,  az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint  a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és  az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki – 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; 1984. január 1-je után:  bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,  „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,  „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható. 

 Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja

Az elsősegély-nyújtási ismeretek  nem tanfolyamköteles, de vizsgaköteles tantárgy. Iskolánk a jobb felkészülés érdekében megfelelő létszámú jelentkező esetén felkészítést szervez és megszervezi a vizsgára való jelentkezést is. Emellett ez a tanynagrész E_learninges formában is igényelhető.Ha a Tanuló nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást, saját magának kell intéznie az elsősegélynyújtás-ismeretek vizsgáját.

A sikeres vizsga után az Országos Mentőszolgálat által előírt ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete igazolja.

Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését - végzettségükre való tekintettel - az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, gyógyszerészek, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják, melyet Közlekedési Alkalmassági Viszgaközpontnál  be kell mutatni.( 31/1992 (XII.19.) NM rendelet alapján)

A Vöröskeresztes igazolás bemutatása:

A Vöröskeresztes igazolást vagy elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését igazoló egyéb okiratot a vezetői engedély igénylésekor  kell bemutatni a Kormányablaknál.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.”

Rendkívüli Pályaalkalmassági Vizsgálat (PÁV)

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban (11/1998. XII.20. KM-BM rend.) előírt gépjármű-vezetési gyakorlatból öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző 2 éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a Tanuló valamely kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton "járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

JELENTKEZÉSI LAP ÉS TÁJÉKOZTATÓ PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATRA :https://vizsgakozpont.hu/uploads/2023/dokumentumok/jelentkezesi_lap_pav_2023.pdf

Jogosítvány átvétele

A sikeres forgalmi vizsgát követően 3 munkanap elteltével a vizsgaigazolást a Közlekedési Alkalmassági Viszgaközpont   megküldi a Kormányablak  részére abban az esetben, ha a Tanuló eleget tett a rendeletben meghatározott vizsgakövetelményeknek,

Bármelyik Kormányablakban kérhető a vezetői engedély kiállítása. A vezetői engedély  kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni, vagy a felmentést igazoló bizonyítvány bemutatásával. Ezen kívül az igényléshez vigye magával a személyi igazolványát, lakcímigazoló kártyáját, valamint  ha van a   meglévő vezetői engedélyét.

Nem magyar állampolgároknak csak 6 hónapos magyarországi tartózkodás után lehet kiadni a vezetői engedélyt, amit a tartózkodási engedéllyel vagy regisztrációs kártyával igazolni kell.

Vezetői engedély a vizsgaigazolás birtokában is csak abban az esetben adható ki, ha  magyar állampolgár és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van  az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a vezetői engedély kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap);

Honosítás esetén a vizsgázónak olyan külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, amely jogosultságát illetően megfelel a magyar vezetői engedélynek.

A Tanuló jogai és kötelezettségei

A Tanulónak joga van:

 • a befizetett tandíj ellenében, kulturált körülmények között az elméleti tanfolyamot végighallgatni,
 • tiszta, műszaki szempontból az előírásoknak megfelelő járművön vezetnie,
 • emberhez méltó bánásmódhoz, mind az elméleti, mind a gyakorlati foglalkozások során
 • a kötelező előírt órák levezetése után vizsgára mennie,
 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit.
 • A képzést megszakítani, a befizetett és a még fel nem használt tandíjat a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.
 •  Az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlásának érdekében akár több tanfolyamot is igénybe venni.
 •  A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat - legalább 24 órával előtte – lemondani. - A gyakorlati vezetésnél a megbeszélt időponttól indokolt esetben 10 percet késni (pl. tömegközlekedési eszköz késése).
 •  A képzési szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, panaszait megtenni, oktatócserét kezdeményezni. 
 • A Tanuló az oktatás során észrevételeivel bármikor megkeresheti az iskolavezetőt, ill. dönthet úgy, hogy egy másik képzőszerv szolgáltatásait veszi igénybe (természetesen vállalva a szerződésben, ez esetben aláírt feltételeket). Amennyiben az oktatás menetével kapcsolatos panasza az iskolavezető vagy megbízottja közreműködésével sem nyer megnyugtatóan elintézést, forduljon a Közlekedési Alkalmassági Viszgaközpont hoz Egyéb vitás kérdéseivel a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez vagy Polgári Bírósághoz fordulhat.

A Tanuló kötelessége

 • a tandíj befizetése,
 • a kultúrált viselkedés,
 • a tanterem,  a berendezések, az oktatási segédeszközök átlagának megóvása,
 • az oktatójármű rendeltetésének megfelelő használata.
 • A Tanuló tudomásul veszi, hogy a Vladár Autósiskola teljes területén tilos a dohányzás és  szeszesital fogyasztása.
 • Az Autósiskola tulajdonát képző tansegédletet a tanfolyam után legkésőbb 2 héttel visszaszolgáltatja. Ellenkező esetben a Tanuló tansegédletek teljes vételárát köteles megtéríteni.
 • Abban az esetben, ha a gyakorlati képzés a képzésben résztvevő tulajdonában lévő, vagy általa bérelt járművön történik, a járműnek a váltási helyszínre történő szabályos eljuttatása (1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet).
 • A képzés folyamán a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani. 
 • A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és azt betartani.
 •  A képzési szerződésben rögzített képzési díjakat a képzés megkezdése előtt teljesíteni, befizetni.
 •  Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó kulturált öltözetben megjelenni.
 •  Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, aktívan közreműködni.
 •  A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni, különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél.
 •  Késés esetén az oktatóra 30 percet várni.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei

 • A képzőszerv köteles a Tanulót a teljes képzési szolgáltatás és vizsgára bocsátás feltételeiről részletesen tájékoztatni,
 • A képzőszerv köteles a beiskolázott hallgatókkal vállalási szerződést kötni.
 • a Tanuló által befizetett tandíj ellenében a teljes képzési szolgáltatás (járművezetésre jogosító okmány  megszerzéséhez szükséges tanfolyam teljes körű megtartása) feltételeit biztosítani,
 • A képzőszerv köteles az ügyfél által a képzőszerv részére közvetlenül befizetett díjakról befizetési bizonylatot adni.
 • a Tanuló esetleges panaszait haladéktalanul kivizsgálni és annak jogossága esetén azt a lehető legrövidebb időn belül orvosolni.
 • A gépjármű-meghibásodás, oktatói megbetegedés miatti óraelmaradásért az iskola anyagi felelőséggel nem tartozik.
 • A Vladár Autósiskolát nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné. Ez nem érinti a Tanuló díjfizetési kötelezettségét.
 • A Vladár Autósiskola semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatással kapcsolatban keletkeznek. A jelen pont szerinti korlátozás a Ptk. 314. § (2) bekezdésén alapul, és a Vladár Autósiskola/a  képzés díjait ennek figyelembe vételével, csökkentett mértékben állapította meg.

Vis maior 

Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítésért, ha ezek bekövetkezése vis maior következménye. Vis maiornak minősülnek a fél érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését.  Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, mindkét Félnek jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

A Tanuló áthelyezése, Képzési igazolás

A Tanuló áthelyezését kérheti más képzőszervhez. A tanuló által elvégzett képzésről az elbocsátó iskola kitölti a Képzési igazolást  3 munkanapon belül és azt a Tanulónak átadja. A kiállítás megtagadásával a képzésben résztvevő másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.  A nyomtatványt 3 példányban kell kitölteni. - Az igazolás kitöltése után egy példány az elbocsátó szervnél marad, két példányt vagy a kérelmezőnek kell átadni, vagy 3 napon belül a KAV-hoz kell továbbítani. - Amennyiben a képzésben résztvevővel kötött szerződésben a felek a képzésben résztvevő eltávozása esetén további díjak megfizetésében állapodnak meg, a szerződés szerinti további díjak megfizetése a képzésben résztvevő áthelyezésekor esedékes.  

A képzés felügyeletét ellátó szervek

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18.§ (8) bekezdése, illetve a Kormány 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete, továbbá a 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet alapján a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét, a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát 2019. január 1. napjától a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi országos működési területtel. Elérhetőség: 3300 Eger Töviskes tér 1/a. Tel.: +36-36-510-308, +36-36-510-309, +36-36-510-307; E-mail: heves@kavk.h

 Építési és Közlekedési Minisztérium; https://kormany.hu/elerhetosegek;1054 Budapest, Alkotmány utca 5.;Postai cím: 1358 Budapest, Pf. 14.; E-mail: info@ekm.gov.hu

 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya
3300 Eger, Kossuth Lajos út 9., Telefonszám: +36 (36) 515-598
Heves megyei gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testület, 3300 Eger, Faiskola út 15., Telefonszám: +36 (36) 416-660/105

 

Bízunk abban, hogy Tájékoztatónk az Ön előtt álló tanfolyamhoz és vizsgákhoz segítséget fog nyújtani. Ha további információra van szüksége tanfolyamainkkal kapcsolatosan, úgy forduljon bizalommal, a tanfolyam megnyitóján megismert megbízottunkhoz, vagy az iskolavezetőhöz.

A Vladár Autósiskolának nagyon fontos, hogy az itt végzők milyen véleménnyel, benyomással távoznak tőlünk. Szeretnénk elérni, hogy minél több Tanuló elégedetten fejezze be tanulmányait.

Ezért arra kérjük, hogy a tanfolyamokat zavaró jelenségek feltárásával legyen közreműködő partnerünk a szolgáltatásunk jobbá és színvonalasabbá tételéhez, a gépjárművezetés-oktatás erkölcsi  és etikai tisztaságának megőrzésében! Erre alkalma nyílhat a forgalmi vizsga után, vagy az oktatás bármely szakaszában, az Ügyfélfogadóban .

Eredményes tanulást és sikeres vizsgákat kívánok.

Vladár Péter

Iskolavezető                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Adatkezelő megnevezése

VLADÁR PÉTER EV.

 

1.1 Adatkezelő elérhetőségei:

 

Székhely: 3300 EGER, GALAGONYÁS U. 1/A

Postacím: 3300 EGER, GALAGONYÁAS U. 1/A

Telefonszám: 70/360-2136

E-mail: VLADAR.AUTOSISKOLA@GMAIL.COM

Adószám: 48116749-1-30

 

1.2 Adatkezelő honlapja : WWW.VLADAR.HU

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR); - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.); - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); - a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp)., az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,  a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvényn

3. A szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés

3.1.1. Adatkezelés célja:
A Kkt.-ben meghatározott, a közúti járművezetők képzésének a Tanuló részére történő biztosítása.A  szerződés teljesítése érdekében a közútijárművezetői vizsgához a vizsgázó személy 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint előírt adatainak vizsgáztató KAV általi regisztrálása; 

3.1.2.  Kezelt személyes adatok köre:
A természetes személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, születési név, titulus, anyja neve, születési hely és idő), lakcím, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, értesítési cím), gépjárművezetői engedély adatai, elméleti vizsgaeredmény, gyakorlati vizsgaeredmény, képzési óraszám, vizsgaidőpont, alkalmassági minősítés, egészségi állapotra vonatkozó adatok; nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről, Oktatási azonosító száma, felmentést igazoló okmány adatai, járművezetéstől eltiltásának adatai vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatai, tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai, kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai, gondviselő neve (18. életévét be nem töltött gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy azonosítása)- gondviselő telefonszáma.

3.1.3 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak:

- személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

- adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; - adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; - adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

- érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; - magánterület közönség számára nyilvános része: olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó valamely polgári jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut;

- felhasználás: a rögzített képfelvétel, valamint más személyes adat bírósági, hatósági vagy más – például fegyelmi – eljárásban bizonyítékként történő felhasználása.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

3.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.

Adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az Adatkezelőnek a Kkt. 18.§ (1) illetve (8) bekezdéseiben meghatározott közfeladatának végrehajtása, továbbá a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint minősülő különleges adatok esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) és f) pontja.

Adatkezelés időtartama:


közúti járművezetői vizsgára történő jelentkezést követő 8+3 év., vizsgaeredmények tekintetében 3 év.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést.

Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert  (Az e-Titán képzési adminisztrációs rendszer használata esetén), melyben az Ön személyes adatai rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelő, valamint Szakoktatók, mint adatfeldolgozók a személyes adatok gyűjtését és rögzítését végezhetik.

Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja Az Adatkezelő részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.

Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

5.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog

 

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

- az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,

- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken, valamint az e-Titán Rendszeren belül biztosított felületeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.

 

5.3. A törléshez való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:

- ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

 

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait

- közvetlen üzletszerzés céljából,

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,

- az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,

- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.

 

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli.

 

Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.

 

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391 1400;  Fax: +36 (1) 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu 

- Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

 

7. Értelmező rendelkezések

- Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

- Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

 

- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.

- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

8. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a www.vladar.hu weboldalának kapcsolat menüpontjában megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolatba lépjenek vele, érdeklődjenek a tevékenységének gyakorlása során nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

8.1 Kezelt személyes adatok köre:
vezeték- és keresztneve, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám).

8.2 Adatkezelés célja:
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

8.3 Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

8.4 Adatkezelés időtartama:
törlési kötelezettség beállta (tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása), legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 6 hónap.

A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. 

9. panaszok és a közérdekű bejelentések

Az Adatkezelő a panaszok és a közérdekű bejelentések hatékony kezelése érdekében az azok elintézéshez szükséges mértékben személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő a panaszos vagy a bejelentő személyes adatainak kezelése során az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokban lefektetett alapelvek és követelmények figyelembevételével jár el. Az Adatkezelőhöz panaszok vagy közérdekű bejelentések érkezhetnek szóban személyesen előterjesztve az Adatkezelő  ügyfélszolgálatán, papír alapon írásban (személyesen, postai levélben vagy fax útján), illetve elektronikus úton benyújtva e-mailben.

9.1 Kezelt személyes adatok köre:
panaszos (beleértve a bejelentőt is) vezeték- és keresztneve, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa a panasszal kapcsolatban közölt egyéb személyes adat, panasszal vagy bejelentéssel érintett ügy adatai, ügy iktatószáma vagy azonosító száma, aláírás, meghatalmazott közreműködése esetén a meghatalmazott személy vezeték és keresztneve, valamint születési helye és ideje, anyja neve.

9.2 Adatkezelés célja:
panasz kivizsgálása, orvoslása.

9.3 Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

9.4 Adatkezelés időtartama:
panasz orvoslása, az igényérvényesítés ideje.

9.5 Adatok forrása: érintett.

A panaszkezelés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.

 Amennyiben a felülvizsgálatot lezáró döntést a panaszos nem fogadja el, a Adatkezelő felügyeleti szerve jogosult eljárni. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

10. Egyéb

10.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2023.08.24-én lép hatályba.

 

Eger,2023.08.24

 

Fogyasztóvédelmi szervek

Panaszával az alábbi felügyeleti szerveink valamelyikéhez fordulhat:

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

Telefonszám: (36) 523-776
Telefax: (36) 523-779
Cím: 3300 Eger, Dobó tér 2.

 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztálya

Telefonszám: (36) 515-598
Telefax: (36) 323-587
E-mail: fogyved@heves.gov.hu
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf.: 81

 

Egri Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím:

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.

Levelezési cím:

3301 Eger, Pf.: 81.

Telefon:

06 (36) 515-469

Fax:

06 (36) 510-698

E-mail:

fogyved[kukac]heves.gov.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő-Csütörtök:

8:00-16:00

Péntek:

8:00-13:00

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Telefonszám: (36) 416-660/105
Telefax: (36) 323-615
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440

  

FEOSZ – Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Telefonszám: 06-30-400-4477, 06-30-515-3210
E-mail: feosz@feosz.hu
Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Levelezési cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Telefonszám: +36 1 459 4800
Telefax: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Cím: 1088 Budapest, József krt.6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf:20