Vladár Autósiskola

Tájékoztató

Vállalkozási Feltételek - Tájékoztató

A képzőszerv megnevezése, címe: 

Vladár Péter / VladárAutósiskola/

Székhely: Eger, Galagonyás u. 1/a

  Telephely:Eger, Mátyás király u. 35.I/5

   www.vladar.hu

   vladar.autosiskola@gmail.com

Nyilvántartási szám: 10-0146-05

Cégforma:  Egyéni vállalkozás

Nyilvántartási szám:  1409725

Képzési engedély száma:    EM/KC/NS/A/374/1/2010

Kategóriák:  B,A M, A1,A2,A

Iskolavezető:  Vladár Péter   11541

 e-mail cím : vladarpeter@freemail.hu

Ügyfélfogadás rendje: 

Ügyfélfogadó címe:   Eger Mátyás király u. 35.I/5

Ügyfélfogadás időpontja: hétköznap:13-16 óra

Telefonszám: 06/20-314-2152, 06/209-422-042, 36/413-698; 70/360-2136

Oktatási helyszínek címei: 

Elméleti oktatás:  Eger,Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium

                            Eger, Eszterházy K. Egyetem

                            Eger, Mátyás kir. u. 35.              

Járműkezelés tanpálya: Eger, Nagylap

Vezetési gyakorlat :  Eger, Heves Megye /országúti vezetésnél/

Választható gépjárműtípusok:  Tájékoztatóban leírtak szerint

TARTALOMJEGYZÉK

 

Fogalom meghatározások. 3

Szolgáltatás igénybevételének feltételei 3

Személyes adatok és felhasználásuk. 3

Tanfolyamra való felvétel módja, szükséges okiratok. 3

Beiratkozás. 4

Képzési formák az elméleti anyag oktatásnál: 4

Képzési formák a gyakorlati oktatásnál 4

Oktatás, pótfoglalkozások és vizsgák fizetési rendje. 4

Kötelező óraszámok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon. 5

Az oktatási idő, pótórák, hiányzások pótlása, korrepetálás. 5

Részvételi előírások. 5

Vezetési gyakorlat 6

A vizsgák. 6

A vizsgák letételére előírt határidők. 6

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei 7

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei 7

A gyakorlati vizsgák. 7

Vizsgadíjak. 8

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: 8

A Vöröskeresztes igazolás bemutatása: 8

Rendkívüli Pályaalkalmassági Vizsgálat (PÁV) 9

Jogosítvány átvétele. 9

A Tanuló jogai és kötelezettségei 9

A képzőszerv jogai és kötelezettségei 9

A Tanuló áthelyezése, Képzési igazolás. 10

A képzés felügyeletét ellátó  Közlekedési Hatóság címe. 10

Kedves Leendő Tanulók!

 

Köszöntjük abból az alkalomból, hogy a Vladár Autósiskola járművezetői tanfolyamára jelentkezik. Iskolánk ezzel a tájékoztatóval megpróbál Önnek segítséget nyújtani az elméleti, a gyakorlati, az egészségügyi oktatással, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos kérdések eligazodásában.

Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásunkkal. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Tájékoztatót, amely a megkötendő szerződés melléklete és minden fontos információt tartalmaz.

Fogalom meghatározások

Vladár Autósiskola: a jelen Tájékoztató tekintetében  Vladár Péter,az  Autósiskolát működtető egyéni vállalkozó.

Tanuló: a Vladár Péter ev-val felnőttképzési jogviszonyban álló személy, aki a Vladár Autósiskola/ képzési szolgáltatását igénybe veszi

Szerződés: a Vladár Autósiskola és a Tanulók közötti felnőttképzési szerződés, és annak valamennyi melléklete

Szolgáltatás tárgya :A Tanuló a Vladár Autósiskolával megkötött szerződés alapján, a NKH által engedélyezett kategóriás gépjárművezetői képzés.

Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Tanuló a képzést  adatainak megadásával,  az elméleti valamint gyakorlati képzés díjának megfizetésével végezheti el. A Tanuló hozzájárul az adatainak kezeléséhez, tárolásához és továbbításához az Adatvédelmi szabályoknak megfelelően. A megadott adatok valódiságáért, illetve a helytelen, téves adatok megadásából származó károkért a Vladár Autósiskola nem vállal felelősséget. A Tanuló köteles az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul, legkésőbb tizenöt napon belül értesíteni a Vladár Autósiskolát.

Személyes adatok és felhasználásuk

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A szolgáltatás igénybevételéhez a Tanulónak személyes adatokat kell megadnia, illetve jóvá kell hagynia adatainak rögzítését. A következő személyes adatait kérhetjük: neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakcíme, értesítési címe, telefonszáma és e-mail címe, személyazonosító okmányának adatai, valamint a választott szolgáltatástól függően járművezetői igazolványának, illetve vezetői (járművezetői) engedélyének adatai, továbbá alapfokú iskolai végzettségének, egészségügyi alkalmasságának (ideértve PÁV fokozat), vizsgaigazolásának, járművezetéstől eltiltásának, okmányai visszavonásának, utánképzési kötelezettségre vonatkozó, továbbá vezetési jártasság igazolására-, tanfolyammentes (új) vizsgára kötelezésének adatai, esetleges kényszergyógyítás, vagy kényszergyógykezelés ténye, valamint soron kívüli egészségi alkalmassági igazolásának, illetve rendkívül pályaalkalmassági vizsgálatának adatai.

A Vladár Autósiskola az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján a képzőszerv köteles a Tanuló képzés elvégzésével kapcsolatos adatait a Nemzeti Közlekedési Hatóság számára továbbítani.

 Tanfolyamra való felvétel módja, szükséges okiratok

Általános tudnivalók

A járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt az Autósiskolának a Tanulóval a teljes képzési szolgáltatásra irányuló írásbeli szerződést  kell kötnie. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

 

A tanfolyamra való jelentkezés a "Jelentkezési lap" kitöltésével történik, melyet  az  ugyfelkapu.nkh.hu internetes honlapról érhet el. (A kitöltési útmutató a  Jelentkezési lap hátoldalán található.) Internettel nem rendelkező ügyfeleinknek segítséget nyújtunk a kitöltésben az Autósiskola irodájában.

A tanfolyamra az jelentkezhet, aki legalább 8 általános iskolai bizonyítványát bemutatja, és a hitelesített másolatot csatolja a jelentkezési laphoz (kivéve a nemzeti kategóriáknál).

Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

A gépjárművezetői egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a 13/1992 (KHVM) rendelet értelmében a háziorvos végzi el.

 

A kitöltött  adatok alapján és az Ön  nyilatkozata alapján ellenőrizzük, hogy  megfelel-e a beiskolázási feltételeknek.

A képzőszerv a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés időpontjában- az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján- megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg.

 

A vizsgára bocsátás feltételeit részletesen a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet tartalmazza.

 

Tanfolyamra az vehető fel:

 • aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges, törvényben meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, továbbá
 • megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a külön jogszabályokban meghatározott egészségi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.
 • A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló közúti járművezetői tanfolyamra az vehető fel, valamint elméleti vizsgát az tehet, aki a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte. Az alapfokú iskolai végzettség megszerzését a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon kell igazolni.

I. Életkori feltételek

 • 14. életév az „AM” kategóriába tartozó jármű vezetésére.
 • 16. életév az „A2” alkategóriába tartozó gépjármű,vezetésére.
 • 17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
 • 18. életév az „A2” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
 • 24. életév az „A” kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére.

 

 

Motoros képzés esetén feltétel a közlekedésbiztonsági alkalmasság, mindenki saját felelősségére vesz részt a képzésben.

 

Beiratkozás

Szükséges:

 • Az előírt életkor betöltése
 • Személyi igazolvány
 • Elméleti tandíj költsége
 • Magyar állampolgárság, vagy magyarországi lakóhely (regisztrációs kártyával együtt)
 • Ha már van jogosítvány, akkor annak bemutatása, másolata
 • Orvosi alkalmassági igazolás.
 • alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum (min.8 általánosról szóló bizonyítvány, eredetiben)

 

                        Képzési formák az elméleti anyag oktatásnál:

 • Normál: hetente két délután;
 • Intenzív: Tanítás hetente több (3,4) alkalommal. Elsősorban a nyári hónapokra koncentrálva, az iskola nyári szünet idejére.
 • Hétvégei: Szombati oktatási rend a teljes elméleti tanulmányi időn keresztül, alkalmazkodva a felnőtt tanulni vágyók igényeihez;

Képzési formák a gyakorlati oktatásnál

 • Normál: hetente két alkalom; Gyors:   hetente 3-5 alkalommal

 

Oktatás, pótfoglalkozások és vizsgák fizetési rendje

A kötelező órák és pótórák befizetése csak az autósiskola pénztárába (Eger, Mátyás király u. 35. I/5), vagy átutalással  történhet. A képzés díját  a járulékos költségeket, az esetleges pótórák díját a felnőttképzési szerződés melléklete tartalmazza .

 

A vezetési gyakorlati óradíj a tanfolyam indulásától számítva  3 hónapig érvényes.

Ezt követő időszakban a vezetési gyakorlati óradíj (pótóradíj) változásának jogát a Vladár Autósiskola     fenntartja. Az iskola az esetleges árváltozást az ügyfélfogadóban a változás előtt 2 héttel kifüggeszti, valamint a gyakorlati képzésben az adott időszakban résztvevőkkel, a képzés folyamán 1 hónappal előbb szóban közli.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben saját elhatározásából a tanfolyamot abbahagyja, úgy a befizetett, de igénybe nem vett gyakorlati órák díját visszaigényelheti. Az elméleti tanfolyamra vonatkozó díj visszaigénylését csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha egyetlen elméleti foglalkozáson sem vett részt.

 

 Kötelező óraszámok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatási; a vezetési gyakorlat alapoktatási és főoktatási részekből tevődik össze.

A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási részét valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után lehet megkezdeni.

Motoros kategóriáknál a  vezetési gyakorlat tantárgy főoktatási része csak a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg.

 
Kategória Alapismeretek Elméleti és Bü tantárgyak Járművezetési gyakorlat
Σ óra  K Je Szü F1-2 Mu Σ óra A F F/v F/o F/h F/é F/k M (km)
A1 22 X X X - - - 16 6 10 8 2 - - - 240
A1 (érvényes B kategóriával) 3 X X X - - - 2 1 1 1 - - - - 30
A (A1 alkategóriát megszerzését követő 2 éven belül) 22 X X X - - - 16 6 10 8 2       240
A (A1 alkategóriát megszerzését követő 2 éven túl) 3 X X X - - - 10 4 6 4 2       150
A (betöltött 24. életév és nem rendelkezik legalább 2 éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel) 22 X X X - - - 26 10 16 11 5       390
B 28 X X X - - - 29 9 20 14 4 - 2 - 580

 Jelmagyarázat

K = Közlekedési alapismeretek
Je = Járművezetés elmélete
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Bü = Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
F 1-2 = F 1-2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás
A = alapoktatás
F = főoktatás
F/v = városi vezetés
F/o = országúti vezetés
F/h = hegyvidéki vezetés
F/h = hegyvidéki vezetés
F/é = éjszakai vezetés
F/k = vezetés könnyű terepen

 

Az oktatási idő, pótórák, hiányzások pótlása, korrepetálás

 • Az alapismeretek oktatása során a tanfolyami csoportnak naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4x45 perc), ami legfeljebb 4 tanóra „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” foglalkozással (4x50 perc) egészíthető ki;
 • a vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható;
 • a főoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni;
 • az elméleti tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 45 perc;
 • a gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 50 perc;
 • az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani;
 • két tanóra egybevonható, az oktatási idő ez esetben 1 óra 40 perc. Utána min. 10 perc szünetet kell tartani.
 • a pótórákra, a kötelező órákra vonatkozó szabályok érvényesek. Pótóra igényelhető az ügyfélfogadóban, valamint a gyakorlati képzést folytató oktatónál is.
 • Az elméleti oktatásról való hiányzás ingyenesen pótolható a következő elméleti tanfolyam azonos foglalkozásán.
 • Ingyenes korrepetálás  megoldási módjai:
  • ha a Tanulónak már van KRESZ vizsgája, de a gyakorlati oktatás során nyilvánvalóvá lesz, hogy az elméleti  tudása hiányos, vagy többszöri próbálkozásra se sikerült az elméleti vizsgája akkor ismét részt  vehet az elméleti oktatáson;
  • a gyakorlati oktatási szakaszban „megfigyelőként”  beülhet más Tanuló gyakorlati óráján a gépkocsiba a másik Tanuló beleegyezésével.
  • az ügyfélfogadóban elhelyezett számítógépeken futó oktató- ill. vizsga szimulációs programok használatával az ügyfélfogadási időben bármikor

 

Tanulónak a levezetett tan-és vizsgaórákat, a pótórákat és pótvizsga órákat minden óra elején és végén aláírásával kell igazolni. Az órák levezetése kötelező.

Az alapórák díja a választott program szerint alakul, de a sikertelen vizsgák utáni pótórák díjából kedvezmény nem érvényesíthető.

 Részvételi előírások

A Tanulók számára a tantervi óraszámok szerinti tanórákon való részvétel, valamint az előírt feladatok igazolt teljesítése kötelező. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés nem adható.

 

A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan Tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített Tanulók felkészítésében a képzőszerv a Tanulóval kötött külön megállapodás szerint közreműködik.

 

Az oktatás során a járművön a Tanuló, a szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. Ezeken kívül - a Tanuló hozzájárulásával - jelen lehetnek még a szakoktató jelöltek és a megfigyelő Tanulók is.

 Vezetési gyakorlat

 

A tanuló választhat az iskolánál foglalkoztatott típusok közül.

A Tanulónak lehetősége van arra, hogy saját maga biztosítsa a járművet, amin tanulni kíván. Ebben az esetben az általa biztosított járműnek meg kell felelnie a tanuló kocsik számára előírt követelményeknek. A Tanuló tanfolyam kezdetén írásban nyilatkozik arról, ha saját járművet biztosít magának, amelyért az oktatás során a Tanuló a felelős, a járműben bekövetkező károkért anyagi felelősséget is vállal.

 

A gyakorlati képzéshez választható gépjármű típusok:

         Renault Scenic, Hunday Accent, Opel Corsa, Renault Clio, Skoda Fábia, Toyota Yaris, Hunday Matrix

 

A Tanulónak minden vezetési gyakorlati órán és vizsgákon magánál kell tartani az alábbiakat:

 • személyazonosságát igazoló okmányt,
 • amennyiben már van, akkor a meglévő érvényes vezetői engedélyét.

 

Vezetés oktatás váltási helye és ideje az oktatóval való egyeztetés alapján lehetséges.

A vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a Heves megyei Kormányhivatal Felügyelősége által hitelesített vezetési karton jogosít, melyet a szakoktató oktatás közben köteles magánál tartani és a Tanulóval aláírattatni.

A "Vezetési gyakorlat" tantárgy feladatainak teljesítése csak abban az esetben igazolható, ha a Tanuló a tantervi óraszámnak megfelelő időtartamot ténylegesen járművezetéssel töltötte.

 

A vezetési órát lemondani, legkésőbb a vezetést megelőző nap 1800-ig lehet. A vezetési órától való távolmaradást (ha a  lemondás időben nem történik meg) csak orvosi igazolás ellenében, vagy különösen indokolt esetben fogadjuk el. Ezek  hiányában a Tanuló köteles kiállási díjat fizetni, ami a mindenkori pótóra-díj .

 

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatásakor a tanuló  az alábbi  felszerelésekről köteles gondoskodni:

 • bukósisak,
 • szemüveg ( a bukósisak kialakításától függően),
 • protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki, protektoros kesztyű
 • magas szárú, zárt cipő vagy csizma.

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatásakor a képzőszerv az alábbi  felszerelésekről köteles gondoskodni:

 • elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, számozott tanulómellény,
 • az oktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolat fenntartásához szükséges adó-vevő készülék.

 

 A vizsgák

A vizsgák helyét és időpontját a közlekedési hatóság jelöli ki.

A vizsgatárgyra vonatkozó vizsgakötelezettség teljesítése alól felmentést - kérelemre - megfelelő képesítés, végzettség esetén a közlekedési hatóság ad.

Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

Minden hatósági vizsga előtt a személyi azonosságot igazolni kell. Ha már van vezetői engedélye be kell mutatni azt is.

 

A vizsgák letételére előírt határidők

 • A 24/2005 GKM rendelet határozza meg.
 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • A vizsgák letételére előírt határidő számításánál az első sikeres elméleti vizsga időpontjaként annak a vizsgának az időpontját kell tekinteni, amelyen a  Tanuló először tett sikeres közlekedési alapismeretek (elméleti)  vizsgát.
 • Az egyes kategóriákhoz tartozó gyakorlati vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni.
 • Amennyiben a Tanuló nem tette le sikeresen az egyes kategóriákhoz tartozó összes vizsgát az előírt határidőkön belül, az adott kategóriához tartozó  valamennyi vizsga érvényét veszti.  Ezt követően a járművezetésre jogosító okmányok megszerzéséhez előírt vizsga csak a meghatározott feltételek ismételt teljesítése után tehető.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg.

Szóban vizsgázhat az, aki a magyar nyelvet nem érti, illetve egészségügyi okból írásra képtelen, és erre a hatóságtól, kérelemre engedélyt kapott.

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,

b) az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.

 

kategória

tantárgy

kérdések száma

összpont

megfelelés pontszáma

B

KRESZ

55

75

65

A, A2, A

KRESZ

55

75

65

AM

KRESZ

25

35

30

Vizsga helye: Eger Kossuth L u. 26.

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte, vagy annak elvégzése alól mentesült,
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte,
 • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül - a „K” kategóriás jármű vezetője kivételével - a külön jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

 

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • a külön jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható,
 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a a vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá
 • a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét  elvégezte;
 • Motoros kategóriák esetén forgalmi vizsga sikeres járműkezelési, illetőleg rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető.

 

A gyakorlati vizsgák

 1. Járműkezelési vizsga
 • A vizsga ideje 20 perc („A”, „A2,”A1”), „AM” kategóriában 15 perc.
 • Vizsga helye: Eger – Nagylapos NKH Rutinpálya

 

 

2.Forgalmi vizsga,

 • Vizsga ideje 60 perc „B” ketegória esetén, „A”, „A2”,”A1” kategóriánál 50 perc, „AM” kategóriánál 20 perc. (ez a közúton vezetéssel eltöltött időt jelenti)
 • Sikertelen vizsga esetén leghamarabb a vizsga napjától számított negyedik munkanapon lehet pótvizsgát tenni.
 • Öt sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni.
 • A járműkezelési, és forgalmi vizsga alatt a járművön csak a Tanuló, a Vizsgabiztos, a szakoktató, a vizsgázást ellenőrző személy(ek) és a Vizsgabiztos foglalhat helyet.
 • A járművezetőket a Heves megyei Kormányhivatal Felügyelősége  Vizsgabiztosa vizsgáztatja.
 • A vizsgák helyét és időpontját, továbbá a vizsgahellyé minősített településeken a forgalmi vizsgák kiindulási helyét és időpontját a felügyelet jelöli ki.
 • A vizsgákra jelentéssel a képző szerv, illetőleg a Szakoktató egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Tanuló részére biztosította a vizsga napjáig a kötelezően előírt óraszámok levezetését, a vizsgadíj befizetésre került, és a Tanuló a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel.
 • Vezetési foglalkozásokra, vizsgákra vigye magával személyi igazolványát és ha már van valamilyen jogosítvány a birtokában, akkor azt is.
 • A megbeszélt és lejelentett vizsgát utólag már nem lehet lemondani és módosítani, de ha vizsgára képtelen állapotban van Heves megyei Kormányhivatal Felügyelősége, 3300 Eger, Kossuth L. u. 26. szám  alatt kérheti a vizsga felfüggesztését, illetve elhalasztását.
 • Akit az iskolavezető a 24/2005 GKM rendelet  alapján mentesített a foglalkozáson való részvétel alól, a felügyelet - megfelelő képesítés esetén - mentesíti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól.
 • Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három nap eltelte után tehet újabb vizsgát.
 • A sikertelen, vagy a Tanuló bármely hibájából meghiúsult vizsga utáni vizsga, pótvizsgának minősül.

 

Vizsgadíjak

MOPED kategória- Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgadíj

Közúti elsősegélynyújtási ismeretek

7.900 .- Ft

Elmélet

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4.600.- Ft

közlekedési ismeretek

gépkocsi vezetés elmélete

Gyakorlat

járműkezelés, (rutin + biztonsági ell. és üzemeltetés)

3.600.- Ft

Forgalom

3.600.- Ft

 

 

A,  A2,   A - Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgadíj

Közúti elsősegélynyújtási ismeretek

7.900 .- Ft

Elmélet

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4.600.- Ft

közlekedési ismeretek

gépkocsi vezetés elmélete

Gyakorlat

járműkezelés, (rutin + biztonsági ell. és üzemeltetés)

4.700.- Ft

Forgalom

11.000.- Ft

 

 

B kategória  - Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgadíj

Közúti elsősegélynyújtási ismeretek

7.900 .- Ft

Elmélet

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4.600.- Ft

közlekedési ismeretek

gépkocsi vezetés elmélete

Gyakorlat

 

 

Forgalom

11.000.- Ft

 
 • A vizsgadíj befizetése minden vizsgatárgy előtt külön-külön történik a Heves megyei Kormányhivatal Felügyelőségéhez.
 • Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni csak a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet. A Heves megyei Kormányhivatal Felügyelősége felé befizetett gyakorlati-pótvizsgadíjak (járműkezelési-, forgalmi-vizsga) nem tartalmazzák az oktatók vizsga-órájának díját, tehát a gyakorlati pótvizsgák díja : vizsgadíj +gyakorlati óradíj.
 • Ha a Tanuló a vizsgán nem jelenik meg  újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetésével tehet.
 • Az elméleti, illetőleg a gyakorlati vizsga megszervezését a képzőszerv térítésmentesen biztosítja.

A vizsgát a Vizsgabiztos köteles felfüggeszteni, ha a Tanuló:

 • a személyazonossága tekintetében a Vizsgabiztost megtévesztette,
 • a vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt jelent meg,
 • a Vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny átadásával vagy ígéretével,
 • illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

 Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

Az elsősegély-nyújtási ismeretek  nem tanfolyamköteles, de vizsgaköteles tantárgy. Iskolánk a jobb felkészülés érdekében megfelelő létszámú jelentkező esetén felkészítést szervez és megszervezi a vizsgára való jelentkezést is. Ha a Tanuló nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást, saját magának kell intéznie az elsősegélynyújtás-ismeretek vizsgáját.

A sikeres vizsga után az Országos Mentőszolgálat által előírt ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete igazolja.

Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését - végzettségükre való tekintettel - az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, gyógyszerészek, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják, melyet Heves megyei Kormányhivatal Felügyelőségénél  be kell mutatni.( 31/1992 (XII.19.) NM rendelet alapján)

A Vöröskeresztes igazolás bemutatása:

A Vöröskeresztes igazolást vagy elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését igazoló egyéb okiratot a vezetői engedély igénylésekor  kell bemutatni a Kormányablaknál.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.”

Rendkívüli Pályaalkalmassági Vizsgálat (PÁV)

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban (11/1998. XII.20. KM-BM rend.) előírt gépjármű-vezetési gyakorlatból öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző 2 éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a Tanuló valamely kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton "járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

 

Jogosítvány átvétele

A sikeres forgalmi vizsgát követően 3 munkanap elteltével a vizsgaigazolást a Heves megyei Kormányhivatal Felügyelősége  megküldi a Kormányablak  részére abban az esetben, ha a Tanuló eleget tett a rendeletben meghatározott vizsgakövetelményeknek,

Bármelyik Kormányablakban kérhető a vezetői engedély kiállítása. A vezetői engedély  kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni, vagy a felmentést igazoló bizonyítvány bemutatásával. Ezen kívül az igényléshez vigye magával a személyi igazolványát, lakcímigazoló kártyáját, valamint  ha van a   meglévő vezetői engedélyét.

Nem magyar állampolgároknak csak 6 hónapos magyarországi tartózkodás után lehet kiadni a vezetői engedélyt, amit a tartózkodási engedéllyel vagy regisztrációs kártyával igazolni kell.

A Tanuló jogai és kötelezettségei

A Tanulónak joga van:

 • a befizetett tandíj ellenében, kulturált körülmények között az elméleti tanfolyamot végighallgatni,
 • tiszta, műszaki szempontból az előírásoknak megfelelő járművön vezetnie,
 • emberhez méltó bánásmódhoz, mind az elméleti, mind a gyakorlati foglalkozások során
 • a kötelező előírt órák levezetése után vizsgára mennie,
 • A Tanuló az oktatás során észrevételeivel bármikor megkeresheti az iskolavezetőt, ill. dönthet úgy, hogy egy másik képzőszerv szolgáltatásait veszi igénybe (természetesen vállalva a szerződésben, ez esetben aláírt feltételeket). Amennyiben az oktatás menetével kapcsolatos panasza az iskolavezető vagy megbízottja közreműködésével sem nyer megnyugtatóan elintézést, forduljon a Heves megyei Kormányhivatal Felügyelőségéhez. Egyéb vitás kérdéseivel a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez vagy Polgári Bírósághoz fordulhat.

 

A Tanuló kötelessége

 • a tandíj befizetése,
 • a kultúrált viselkedés,
 • a tanterem,  a berendezések, az oktatási segédeszközök átlagának megóvása,
 • az oktatójármű rendeltetésének megfelelő használata.
 • A Tanuló tudomásul veszi, hogy a Vladár Autósiskola teljes területén tilos a dohányzás és  szeszesital fogyasztása.
 • Az Autósiskola tulajdonát képző tansegédletet a tanfolyam után legkésőbb 2 héttel visszaszolgáltatja. Ellenkező esetben a Tanuló tansegédletek teljes vételárát köteles megtéríteni.

 

A képzőszerv jogai és kötelezettségei

 • A képzőszerv köteles a Tanulót a teljes képzési szolgáltatás és vizsgára bocsátás feltételeiről részletesen tájékoztatni,
 • A képzőszerv köteles a beiskolázott hallgatókkal vállalási szerződést kötni.
 • a Tanuló által befizetett tandíj ellenében a teljes képzési szolgáltatás (járművezetésre jogosító okmány           megszerzéséhez szükséges tanfolyam teljes körű megtartása) feltételeit biztosítani,
 • A képzőszerv köteles az ügyfél által a képzőszerv részére közvetlenül befizetett díjakról befizetési bizonylatot adni.
 • a Tanuló esetleges panaszait haladéktalanul kivizsgálni és annak jogossága esetén azt a lehető legrövidebb időn belül orvosolni.
 • A gépjármű-meghibásodás, oktatói megbetegedés miatti óraelmaradásért az iskola anyagi felelőséggel nem tartozik.
 • A Vladár Autósiskolát nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné. Ez nem érinti a Tanuló díjfizetési kötelezettségét.
 • A Vladár Autósiskola semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatással kapcsolatban keletkeznek. A jelen pont szerinti korlátozás a Ptk. 314. § (2) bekezdésén alapul, és a Vladár Autósiskola/a  képzés díjait ennek figyelembe vételével, csökkentett mértékben állapította meg.

 

A Tanuló áthelyezése, Képzési igazolás

A Tanuló áthelyezését kérheti más képzőszervhez. A tanuló által elvégzett képzésről az elbocsátó iskola kitölti a Képzési igazolást  3 munkanapon belül és azt a Tanulónak átadja.

A képzés felügyeletét ellátó  Közlekedési Hatóság címe

/Heves Megyei Kormányhivatal /

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

3300 Eger, Kossuth L.26.

Tel. :  36/ 510-308

 

Bízunk abban, hogy Tájékoztatónk az Ön előtt álló tanfolyamhoz és vizsgákhoz segítséget fog nyújtani. Ha további információra van szüksége tanfolyamainkkal kapcsolatosan, úgy forduljon bizalommal, a tanfolyam megnyitóján megismert megbízottunkhoz, vagy az iskolavezetőhöz.

 

A Vladár Autósiskolának nagyon fontos, hogy az itt végzők milyen véleménnyel, benyomással távoznak tőlünk. Szeretnénk elérni, hogy minél több Tanuló elégedetten fejezze be tanulmányait.

Ezért arra kérjük, hogy a tanfolyamokat zavaró jelenségek feltárásával legyen közreműködő partnerünk a szolgáltatásunk jobbá és színvonalasabbá tételéhez, a gépjárművezetés-oktatás erkölcsi  és etikai tisztaságának megőrzésében! Erre alkalma nyílhat a forgalmi vizsga után, vagy az oktatás bármely szakaszában, az Ügyfélfogadóban kérhető „Tanulói kérdőív” kitöltésével, amelyen névvel vagy anélkül véleményt tud mondani a képzésünk teljes vertikumáról.

Segítségét előre is köszönjük.

 

Eredményes tanulást és sikeres vizsgákat kívánok

 

 

                                                                                    Vladár Péter

                                                                                     Iskolavezető